რა ღირებულების ამანათის შემოტანა ექვემდებარება განბაჟებას?
Posted by - NA -, Last modified by on 03 August 2009 07:22 PM

საგადასახადო კოდექსში ცვილების შემდეგ, 300 ლარზე მეტი ღირებულების ამანათის მიღება ექვემდებარება განბაჟებას. განსაბაჟებლად ჩაითვლება ერთგვაროვანი პროდუკცია და ასევე ამანათი რომლის წონაც აღემატება 30კგ.


ამონარიდი საგადასახადო კოდექსიდან:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

52. 2705 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ) ფიზიკური პირის მიერ:

 ლ.ვ) საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;


ინფორმაციისთვის, 28–97 ჯგუფები ითვალისწინებს პრაქტიკულად ყველა სახის პროდუქციას, გარდა საკვებისა. დეტალები სასაქონლო ნომენკლატურის ჯგუფების შესახებ, იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://www.mof.ge/common/get_doc.aspx?docID=5220 


Comments (0)