შეიძლება რომ დეკლარაციაში ნაკლები თანხა მივუთითო?
Posted by Admin, Last modified by on 22 March 2009 08:07 PM


წინასწარი დეკლარირება სავალდებულოა. დეკლარირების სრულყოფილად და სწორად შევსებაზე მთლიანად პასუხისმგებელია მომხმარებელი.
ეს პროცედურა სავალდებულოა, რომ დროულად მოხდეს თქვენი ამანათის მიღება საქართველოში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, საბაჟო გადასახადებისაგან თავის არიდების მიზნით შეცდომით დადეკლარირებულ ამანათზე საბაჟო დაგაკისრებთ ჯარიმას, პირველ შემთხვევაზე ღირებულების 40%-ს, ხოლო მომდევნოზე 100%-ს.


Comments (0)